Uttalande från DANSCENTRUM med anledning av de strandade förhandlingarna om

Som arbetsgivarpart i det gemensamma kollektivavtalet med Teaterförbundet
företräder Danscentrum de medlemmar som i sina verksamheter anställer
personal, dvs arbetsgivarna. Oftast handlar det om koreografer och/eller
dansare som organiserat sin verksamhet i t.ex. en ideell förening, ekonomisk
förening eller aktiebolag.

Danscentrum grundades för att driva den fria danskonstens utveckling och för
förbättrade produktions- och arbetsvillkor för de professionella
dansutövarna. Det var således aldrig en självklarhet att Danscentrum som
branschorganisation för det fria dansområdet skulle iklä sig rollen som
arbetsgivarpart. I synnerhet eftersom Danscentrum saknar resurser för att
fullt ut kunna verka som arbetsgivarorganisation. Som ett led i vårt uppdrag
att höja danskonstens och utövarnas status var vi dock drivande för att få
till stånd ett kollektivavtal, inte minst för att påverka beslutsfattare
samt synliggöra behoven och den underfinansiering som fortfarande råder för
flertalet av utövarna. Danscentrum åtog sig uppgiften att företräda
arbetsgivarna på det fria dansområdet och mot denna bakgrund blev vi också
en arbetsgivarorganisation.

Det fria dansområdet är fortfarande underfinansierat vilket ställer stora
krav på samarbete och gemensamma krav riktade mot rätt instanser. Att som
Teaterförbundet underblåsa konflikter mellan dansare och koreografer genom
att ifrågasätta Danscentrums motiv anser vi är mycket olyckligt och leder
inte till förbättrade villkor för branschen. I de förhandlingar som
strandade i våras har Danscentrum bl.a. föreslagit förbättringar för unga
dansare men vi ser inte att Teaterförbundet nämner det någonstans. Speciellt
för vårt avtalsområde är att de flesta utövare är organiserade i både
Danscentrum och Teaterförbundet.

Danscentrum vill självklart nå en uppgörelse med Teaterförbundet om ett nytt
kollektivavtal men då krävs en samsyn av vår gemensamma historia och en
välgrundad kunskap om den fria dansbranschen. Att gång på gång göra
jämförelser med institutionsavtal och villkor som inte går att tillämpa, på
detta minsta och mest underfinansierade avtalsområde inom
scenkonstbranschen, är beklagligt. I synnerhet när vårt avtal till skillnad
från de flesta andra avtal innehåller en lönetrappa som utöver en årlig
procentuell lönehöjning även kräver en ersättning för ett antal år i yrket.

Danscentrum ser fram emot en avtalsrörelse som söker långsiktiga och
hållbara lösningar, och som baseras på gedigna kunskaper om hur dansområdet
fungerar och därmed insikter om vilka åtgärder som bäst kan lyfta hela
området. Att enbart fokusera på lönenivåer och inte sätta lönenivåer,
anställningslängder, föreställningspriser, subventionssystem, turnénätverk,
studiotillgång, bidragsnivåer, karriärväxling, daglig träning med mera i ett
större sammanhang tror vi inte kommer att ge bättre arbets- och
produktionsvillkor för danskonstens utövare, något som Danscentrum
eftersträvar.

Nuvarande avtal har påverkat det fria dansområdet i tio år och Danscentrum
önskar en genomgång av nuvarande avtalskonstruktion genom att bl.a. titta på
avtalets tillämpning, arbetsvillkor, konkurrensvillkor och påverkan på
dansområdets utveckling.

För att komma vidare med förhandlingarna om ett nytt långsiktigt avtal
väljer Danscentrums att acceptera Teaterförbundets kompromissförslag för
2012 som presenterades för oss innan sommaren. Vi vill nu fortsätta arbetet
med att nå en överenskommelse för 2013 och framåt som gagnar både
dansområdets utveckling och medlemmarnas arbetsvillkor.

Stockholm den 17 september

Danscentrums styrelse